กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ เจริญไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสรินทิพย์ วงษ์สำราญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลัย บุญรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพิชญ์ พรมทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวจิรัชญา แก้วฝ่าย

ครูชำนาญการ

นางสาวชิดชนก โยปทุม

ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ปภัทร แก้วดี

ครู

นางสาวจุลลดา เขจรสัตย์

ครู

นายยุทธพงษ์ สีลาขวา

ครู

นางชนนิกา กฤตภาสไพศาล

ครู

นายประจักษ์กร เนืองทอง

ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)

นายจิรวัฒน์ ศรีโคตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

Mr. Gedeon Garcia Gamboa

ครูชาวต่างชาติ

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน

ครู

นางสาวอารีรัตน์ โคตรธรรม

ครูผู้ช่วย

Scroll to Top