กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิมา บุญพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณรภา ภูภักดิ์

ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาวรรณ มายูร

ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราพันธ์ ปะสาวะเท

ครูผู้ช่วย

Miss Florence Engema Mokosso

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

Scroll to Top