วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สร้างคนดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูไทก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ครองตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา
 2. ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการบูรณาการตามแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ
 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูไท ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการชุมชน
 5. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม

3. เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 2. ผู้เรียนมีความปลอดภัย สุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3. ครูมีกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย

 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 5. ผู้บริหารสามารถนำองค์กรและบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

4. กลยุทธ์หลักของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

กลยุทธ์หลักของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิปีการศึกษา 2563-2565 มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้

 • กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ
 • กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กลยุทธ์ที่ 3 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
 • กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ และเน้นการมีส่วนร่วม โดยสร้างภาคีเครือข่าย
 • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย

5. ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิมียุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4. มีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และงานสวนพฤกษศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพแข่งขัน
Scroll to Top