โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว และปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบรู้จักมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีนายนที เหลาพรม โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้
ภาพข่าวเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/g2pGmDJKzEkvMR63A
Scroll to Top