กิจกรรม

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
          นายบรรดา  แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กล่าวต้อนรับครูที่บรรจุใหม่พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูเจริญพร  สุวรรณธร ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และให้คุณครูกล่าวแนะนำตนเองกับนักเรียน ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี

ลิงค์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/4Se7i9DsqzDDfLcu6

พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับอำเภอวาริชภูมิ ได้จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมี พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ เป็นประธานมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
 
ลิงค์ภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/rd6kuWpiDJcacfct8

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
          โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบ Student Care ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่าน Application บน Smart phone  นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
 
ภาพบรรยากาศ : https://photos.app.goo.gl/29ysTFVTzytqomqk7

กีฬาภายใน แสด-น้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 55

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2566
     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นำโดยผู้อำนวยการบรรดา แก้วบัวสา พร้อมคณะครู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “แสด-น้ำเงิน เกมส์” ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ออกกำลังกายสร้างงความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายยกยงค์ชาย ภูอ่าง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี  พร้อมสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักกีฬา  
       ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักกีฬา และอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม :  https://photos.app.goo.gl/dQ9isqop5DJGhPpH9

 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นำโดยนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 คือ คุณครูศิริมงคล เจริญไชย ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบพระคุณ และผูกข้อมืออวยพรให้คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวถึงความรู้สึก ความประทับในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และมอบของขวัญพร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
ภาพข่าวเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/KtPsQ7bJD5q84Pqm8

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว และปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบรู้จักมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีนายนที เหลาพรม โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้
ภาพข่าวเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/g2pGmDJKzEkvMR63A

ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 “สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี”

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยผู้อำนวยการบรรดา แก้วบัวสา นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าวทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/VncD9DeQM89yGdCx9

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2566

กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสกลนคร เดินทางมอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ ให้กับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผอ.รร.มัธยมวาริชภูมิ พร้อมคณะครู ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทางโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพข่าวทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/GHuEiYNYZjkkFXQh8